kostel

Život ve Farnosti

Aktuality Historie

Historie

VELIKONOČNÍ KONCERT

17.06.2019

Holešovský chrámový sbor a Holešovský komorní orchestr zvou

v neděli 21. dubna v 15.30 hod.

na

VELIKONOČNÍ KONCERT

Program:

CHARPENTIER - Te Deum

MOZART - Laudate Dominum

HÄNDEL - Hallelujah

 

sólisté: Kristýna Vylíčilová, Tereza Šrámková, Kateřina Oškerová, Jan Gottwald, Ale Janiga

 

dirigent: Jaroslav Mikuš


SETKÁNÍ "STARÉ SCHOLY" A BÝVALÝCH MINISTRANTŮ

25.07.2019


ŽEHNÁNÍ AUT

25.07.2019


POZVÁNKA NA FARNÍ DEN

25.07.2019


Pozvánka na DOŽÍNKY mikroregionu Holešovsko

08.08.2019


Novéna ke sv. Janu Sarkanderovi

08.08.2019


UPRAVENÝ ROZVRH HODIN NÁBOŽENSTVÍ

19.08.2019

ROZVRH HODIN

VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ

VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

v domě U sv. Martina v Holešově

 

den

třída

hodina

vyučující

Pondělí

1.

13:00 – 13:45

Alice Dědičíková

2.

14:00 – 14:45

Alice Dědičíková

3.

15:00 – 15:45

Alice Dědičíková

4.

13:30 – 14:15

14:15 – 15:00

Mgr. Kateřina Kotasová

6.

15:00 – 15:45

Mgr. Kateřina Kotasová

8. a 9.

15:00 – 15:45

P. Jan Faltýnek

Středa

5.

14:30 – 15:15

Josef Miklík

7.

15:15 – 16:00

Josef Miklík

 

Jednotlivé hodiny mohou být ještě upraveny.

Vyučování začne od 16. září 2019


obrázek

19.08.2019

                                     


Z farní kroniky...

20.08.2019

Opis z farní kroniky, rok 1920

 Rok 1920 jest jubilejním rokem 300 leté památky mučednické smrti bl. Jana Sarkandra. Již před dvěma roky utvořil se v naší arcidiecési sarkanderský jubilejní výbor, jeho předsedou byl ndp. Kanovník Ant. C. Stojan, a jehož členy byli též z Holešova arcikněz Jan Hikl, a profesor P. Pavel Kvasnička, jenž měl připravovati velkolepou oslavu jubilea toho. Usneseno vydati obšírné vědecké dílo: Bl. Jan Sarkander a jeho doba“. Na díle tom pracovali: Kanovník Jan Tenora a Dr. Josef Foltynovský. Jan Tenra líčí v I. díle dobu zápasů politických a náboženstkých od r. 1600 – 1620. Dr. Foltynovský pak kriticky líčí život, mučednickou smrť a úctu a blahořečení bl. Jana Sarkandra. Dílo to má 771 stran a stojí 34 K. Mimo to vydán lidový laciný životopis bl. Jana Sarkandra po 2 K. Lidové vydání to bylo ihned rozprodáno. Dále usneseno vydati – a vydány byly nové písně k bl. Janu Sarkandrvoi na slova Lutinova a Žaka zharmonisovány od Straky a Říkovskýho. Dále vydány obrázky bl. Jana Sarkandra a medailonky. Konečně usneseno, aby byly konány velké jubilejní oslavy v Holešově, Olomouci, na sv. Hostýně a ve Skočově.

První oslava konána byla ve dnech 14. – 17. března v Holešově. Na triduum to pozváni byli Redemptoristé z Červenky. Přišli: P. Jan Hazuka a Antonín Vorlíček. Triduum započalo v neděli 14. března 1920 o 3. hod. odpol. slavným „Veni Sancte Spiritus“, jež za assistence a účastí všeho místního duchovenstva a za ohromné účasti věřícího lidu konal předseda jubilejního výboru ndp. kanovník Dr. A. C. Stojan. Na to promluvil P. Hazuka úvodní kázání a pak byla Litanie k bl. Janu Sarkandru a slavnostní požehnání, po němž zpívána nová píseň k bl. Janu Sark. od Lutinova – Straky.

V pondělí ráno začalo se zpovídati. O 8. hod. bylo kázání a pak mše sv. Přes celý den se zpovídalo. Vypomáhali kromě místních kněží i kněží z okolí, hlavně ze Střebětic, Rudslavic a Prusinovic. Večer o 5. hod. bylo kázání, litanie k bl. Sarkandru, sv. požehnání a pak nové písně k bl. Sarkandru. Zpovídalo se do ½ 8 hod. večera.

V úterý 16. března byl nával ke sv. zpovědi veliký. Zpovídalo se od skoro rána s polední přestávkou kromě kázání a průvodu po celý den až do ½ 10 hod. večer. Na výpomoc přišli zpovídat kněží ze Střebětic, Rudslavic, Rymic, Kostelce a Prusinovic a Myslošovic. O 8. hod. ráno bylo opět kázání a po něm mše sv. Odpoledne započala hlavní oslava o 4. hod. velkým jubilejním průvodem. Zdálo se, že tento nejskvělejší bod jubilejní oslavy nepočasím bude znemožněn: 12. 13. a 14. března bylo šeredné počasí, zima, pršelo a sněžilo stále, tak že bylo tolik bláta, že byla obava, že průvod, i kdyby se vyjasnilo, pro spoustu bláta nebude se moci konati. Než snad vyprosil si bl. Jan Sarkander na Pánu Bohu, by ta velká manifestace k jeho oslavě se přec konati mohla. Do rána 15. března se vyjasnilo a po celý den 15. března a 16. března dopoledne byl tak silný a suchý vítr, že úplně vysušil cesty; dne 16. března odpoledne se vítr úplně stišil a oteplilo se, tak že na průvod bylo nejkrásnější počasí.

Účasť na průvodu byla obrovská a průvod sám byl velikolepou manifestací katol. lidu pro úctu bl. Jana Sarkandra. Již dopoledne doje z Val. Meziříčí p. kanovník Frant. Špička, superior Salvatorianů tamních Viefrid Kalinský a P. Jan Gája, katecheta, rodák ze Zahnašovic. Odpoledne o ½ 2. dojel J. M. nejd. p. biskup Dr. Karel Wisnar z Olomouce, p. kapitolní děkan Cyril Bařinka z Kroměříže a jeho I. kaplan P. Frant. Lév. Ze sv. Hostýna zavítal P. Rudolf Rozkošný S. J. z okolí kněží z Prusinovic, Kostelce, Rymic, Rudslavic, Kurovic a Myslošovic. Věřícího lidu sešlo se z farnosti i z celého okolí zástupy nesčetné. Z Rymic, Střebětic a Rudslavic přišli průvody značné, z Rudslavic i s hudbou a s praporem. O 4. hod. uveden byl J. M. nejd. p. biskup Wisnar z fary průvodem do kostela, kdež oděl se v biskupská roucha, aby vedl průvod. Průvod ten byl skutečně obrovský a velkolepý. Napřed za křížem šli dítky, pak šly nekonečné řady mládeže, za nimi kráčely družičky od nejmenších do dospělých, pak následovali kněží v rochetách – poslední z nich kanovníci Špička a Bařinka v kanovnických mocetách. Pak pod baldachýnem neseným šesti muži neseny byly ostatky b. Jana Sarkandra v ozdobné sklenné rakvičce na červené podušce spočívající na velmi vkusných nosítkách – nádherných – jež zdarma shotoviti dal a k slavnosti té daroval šlechetný dobrodince kostela p. Hanzlík, ředitel továrny na ohýbaný nábytek v Holešově. Nosítka nesli čtyři kěnží odění v červené kasule: p. farář Rymický Josef Látal, p. farář Kostelecký Frant. Hronek, p. profesor Pavel Kvasnička a p. katecheta Jan Gája. Z obou stra kráčelo šest družiček a šest mládenců s hořícími svícemi. Za sv. ostatky šel J. M. nejd. p. biskup Wisnarv mitře a s pedem s asistencí p. faráře Rudslavského Aug. Neorala a P. Léva z Kroměříže. Za p. biskupem kráčely: Její Královská Výsosť hraběnka Elvíra Wrbnova, hrabata Rudolf a Alfons Wrbna, hrabě Esterházy s chotí, baron Freudental s chotí a hraběnka Radecká. (Patron kostela J. E. hrabě Rudolf Wrbna pro nemoc průvodu se nemohl zúčastniti.). Pak následovaly v osmistupu dlouhé řady mužů a na konec nepřehledné řady žen. Zástupy účastníků tvořily ještě špalír průvodu, aby velikolepou tu manifestaci viděli. Průvod ubíral se tím směrem, kudy šel bl. Jan Sarkander průvodem s Nejsv. Svátostí Oltářní vstříc Lisovčíkům, aby je zdržel od vyplenění Holešova, šel náměstím k zámku, pak za pivovarem a stájemi k vilové čtvrti a Žopskou ulicí zpět na náměstí, pak k poště a do kostela zpět. Poněvadž všichni účastníci průvodu by se do kostela nebyli vešli, byly veškeré dítky a ostatní věřící, kteří nevešli se do farního kostela, vedeni do filiálního kostela sv. Anny, který naplnili zcela. Tam měl k nim promluvu slavnostní Redemptorista J. Hazuka. Farní kostel byl věřícími v pravém slova smyslu nacpán do posledního místečka. Po průvodě vystoupil s mitrou a pedem na kazatelnu J. M. ndp. biskup Wisnar a měl celou hodinu překrásné jubilejní kázání o bl. Janu Sarkandrovi, jež všichni s napjatou pozorností vyslechli. Na to byla Litanie k bl. Janu Sark., po níž udělil p. biskup svátostné požehnání. Pak zpívány nové písně k bl. Janu Sarkandrovi. Bohužel opomenul jsem v návalu práce a starostí objednati fotografa, jenž by byl krásný ten průvod fotograficky zvěčnil. Fotografoval sice jakýsi mladík střed průvodu, když se u pošty zahýbal ku kostelu, ale časovým snímkem, takže celý průvod je rozmazaný a nelze nikoho poznat. Nicméně i tato nezdařená fotografie tuto přiložena.

Ve středu, dne 17. března na svátek bl. Jana Sarkandra byl zase nával ke sv. zpovědi velký. Ráno o 6. hod. byla zpívaná mše sv., po níž bylo ranní slavnostní kázání, pak byly o 7. a 8. hod. zpívané mše sv. O 9. hod. byl J.M. nejdp. biskup slavnostně z fary uveden do kostela, kdež bylo slavnostní kázání, které měl P. Worlíček a po něm pontifikální mše sv. Assistovali p. farář ze Želechovic P. Kunc, P. Frant. Gája, katecheta ze Vsetína a presb. ass. byl arcikněz Hikl. Ku slavnosti zavítali a pontifikální mše sv. se zúčastnili kromě místních kněží i zmíněných už assistentů: p. převor praemnstr. z Nové říše Dr. Klemens Žůrek, assessor Vyvlečka z Olomouce, p. Dr. Štanel z Kroměříže, pp. kooperátoři z Bystřice, Býlavska a Myslošovic a P. Rud. Rozkošný T.J. ze Sv. Hostýna, který v Holešově nocoval. Kostel byl při všech mšech sv. i kázáních stále naplněn – do posledního místečka – zvlášť při slavné pontifikálce.

Po pontifikálce byla ve velké dvoraně katol. domu (Hotel Central) slavnostní akademie Sarkanderská, jíž zúčastnil se i ndp. biskup, duchovenstvo a zástupy katolíků z Holešova i okolí. Akademii zahájil ndp. biskup a hosty a přítomné přivítal arcikněz Hikl a poprosil J. biskupskou Milost, by převzala čestné předsednictví, což stalo se za ohromného aplausu všech přítomných. Pak zapěn byl krásný dvojhlasný ženský sbor „Ave Maria“ nacvičený a řízený kooperatorem P. Karlem Látalem. Na to přednesl p. Dr. Aug. Štancl z Kroměříže krásnou slavnostní řeč o bl. Janu Sarkandru a zapěn pak zase slavnostní sbor. Ndp. biskup jak p. řečníkovi, tak i zpěvačkám, dirigentu P. Látalovi i sl. Holubové, jež zpěv provázela na klavír velmi krásnými a případnými slovy poděkoval.

Na to následoval hold jednotlivých stavů bl. Janu Sarkandrovi, jehož obraz v celém háji krásných květin na jevišti vystaven byl. Vzletné a nadšené hodlovací proslovy pronesli: za dítky žačka Valburga Pickova z Holešova, za mládence předseda venkovské omladiny Josef Rozsypal z Bořenovic, za panny Josefka Zývalíková z Jankovic, za muže p. Frant. Flimel, předseda křesť. sociálního spolku z Holešova, za ženy pí. Fr. Nováková, choť gruntovního z Holešova, za starce p. Jan Janečka, měsťan z Holešova, a za kněze arcikněz Hikl. Obdivuhodným a vzácným požitkem duševním bylo, jak případně krásně ndp. biskup každému řečníkovi poděkoval a řeč jeho vždy novými a novými myšlenkami a vzácným povzbuzení doplnil.

Všichni účastníci slavnosti byli učeností, příkladnou zbožností a blahosklonnou laskavostí ndp. biskupa okouzleni. Získal si srdce všech.

Poněvadž toho dne zavítal do Olomouce ndp. arcibiskup pražský Dr. Kordáč, jel ndp. biskup Wisnar již o 2. hod. zvláštním povozem p. hrabětem Wrbny do Přerova na vlak, by p. arcibiskupa pražského uvítati mohl.

Odpoledne o 3. hod. bylo poslední závěrečné kázání, které měl P. Hazuka, a na to Te Deum se sv. požehnáním. Před tím ještě P. Hazuka na konec kázání udělil sv. apoštolské požehnání s plnomocnými odpustky. Po požehnání dávány byly kněžími k políbení věřícím ostatky bl. Janu Sarkadra za zpěvu písní Sarkanderských. Jubilejní zdařilá slavnosť ta zanechala v srdci věřících mohutný dojem.

Smutným úkazem při celé té slavnosti pouze bylo, že zaryti agrárníci hlavně z Martěnic a částečně i ze Zahnašovic celé oslavy se úplně stranili, poněvadž protináboženské časopisy rouhavě psaly proti oslavě bl. Sarkandra vytýkajíce nám katolíkům lživě, že prý oslavujeme vlastizrádce.

Dobře těm rouhačům odpověděl Dr. J. Foltynovský v č. 65 „Našinec“ ze dne 20. března 1920: „Katolická Morava odčiňuje v těchto dnech upřímnou úctou bl. Jana křivdu, jež na něm od nekatol. stavů mor. r. 1620 byla spáchána. Nemělť bl. Sarkander pražádného vlivu na vpád kozáků do Moravy; tento vpád byl také jeho soudcům jen zámínkou k trýznění: pohnutkou k tomu byla nenávisť k víře katolické a kněžská horlivosť Sarkandrova.

Podnět k podezření, že bl. Sarkandr zavinil vpád kozácký, zavdala jeho pouť do Častochova. V červenci 1619, když i na Moravě vzplanul již boj mezi protestanty a katolíky, odešel Sarkander z fary Holešovské, chtěje v Polsku vyčkati, až se poměry poněkud uklidní. Koncem července přibyl do Varšavy na dvůr polský Michal hr. Althan s prosbou od císaře Ferdinanda II., aby Polsko poskytlo mu vojenskou pomoc proti Turkům V září přišel do Varšavy císařův bratr arcikníže Karel, aby tu též pracoval ve prospěch Ferdinadův. Současně prodléval zde uherský šlechtic Jiří Druget Homonnay, jenž rovněž prosil krále polského Zikmunda o pomoc pro Ferdinanda. Než vojenská pomoc Ferdinandovi byla od královského senátu polského odepřena. Nemoha tedy přispěti císaři na pomoc vojskem polským, radil Zikmund Althanovi a Homsnnayovi, by najali v Polsku žoldnéře do služeb císařských. Oba poslové tak učinili a najali pro císaře 11. listopadu 10.000 dobrovolníků kozáckých, zvaných lisovčíky. Lisovčíci zdržovali se tehdy v Brajlově v Rumunsku. 21. listopadu přivedl je Homonnay přes Sedmihrady do Uher, kdež napřed porazili nepřátelská vojska, ale pak před samým Rákoczým ustoupili do Krosna u Haliči. Zde jim Hamonnay vyplatil zbytek žoldu.

V Krosně zdrželi se Lisovčíci několik neděle, aby si odpočinuli a zároveň se sjednotili; vznikli mezi nimi spory. Živobytí opatřovali si zatím lupem po okolí. Když již z nařízení krále mělo býti proti nim vojensky zakročeno, zvolili si Lisovčíci nového vůdce, Jeroše Kleczkowského, a dali se počátkem února 1620 v počtu 4000 mužů opět najmouti do služeb císaře Ferdinanda. Najal je opět hrabě Althan. Třetího února vytrhli ze svého tábora a hnali se přes Slezsko a Moravu na pomoc císaři ve Vídni obleženému. Cesta jejich byla značena pleněním, požáry a vraždami. Když zpráva o jejich příchodu donesla se do Holešova, padl na všechny strach nevýslovný. Jan Sarkandr znaje zbožnou mysl lidu polského – ač právě Lisovčíci nebyli výkvětem polského národa – umínil si, že vyjde v průvodu s Nejsv. Svátostí Lisovčíkům vstříc a tak snad město od plenění zachrání. Stalo se tak. Ale záchrana města byla Sarkandrovi osudnou: byl obviněn u nekatol. stavů moravských z dohody s Lisovčíky, jat a v Olomouci mučen, aby vyzradil, zda kozáky na Moravu přivedl.

Ze spisů Vojtěcha Demboleckého (Paměti o výpravách Lisovčíků v letech 1619 – 1622), Mořice hr. Dzieduczyckého (Krátký rys dějův a zpráv Lisovčíkův) a z práv Adama Sczelagowského víme dnes dopodrobna, kde se Lisovčíci v jednotlivých měsících r. 1619 a 1620 zdržovali, co dělali, kdo a pro koho je najímal. Zvláště důležitý po této stránce je spisek Demboleckého. Dembolecký byl dle našich pojmů kurátem Lisovčíků od r. 1621 a podle hodnověrných zpráv od samých vojínů popsal r. 1623 všechny činy Lisovčíků v letech 1619 – 1622. Stejně podrobné a spolehlivé je dvojdílné dílo Dzieduczyského zpracované dle pramenů v letech 1843 až 1844. Z jejich spisů tedy víme, že v odbě, kdy Jan Sarkander byl v Častochově, pak v Rybniku a Krakově, byli Lisovčíci v Rumunsku. Teprve 21. listopadu přišli do Uher, ale to již byl Jan Sarkander na cestě k Holešovu, kam se vrátil v posledním týdnu listopádovém. Je tedy patrno, že Sarkander místem i časem tak byl v době svého pobytu od Lisovčíků vzdálen, že s nimi nijak vyjednávati nemohl. Ale my také víme, kdo s nimi vyjednával a je pro císaře najal. Byli to hr. Althan a Jiří Druget Homonnay.

To bylo první najímání Lisovčíků pro císaře a první jejich tažení do Uher. Po druhé byli najati do služeb císařských u Krosna v Haliči začátkem února 1620 a vpadli pak na Moravu. Ale ani tu Sarkander styků s nimi míti nemohl, ježto od svého návratu v listopadu 1620 Holešova neopustil. A také mu při vyšetřování za vinu kladeno, že jedině za pobytu v Polsku s Lisovčíky vyjednával.

Ani po prvé, ani po druhé Jan Sarkander s Lisovčíky nevyjednával ba ani vyjednávati nemohl, a proto děla se mu hrozná křivda, když byl z činu toho viněn a k doznání mukami nucen. A hrubé takové křivdy dopouštěl by se i dnes každý, kdo by podezření nekatol. stavů mor. považoval za odůvodněné a Sarkandrovi by chtěl vyčítati (Velezradu) zemězradu. Je samozřejmo, že Sarkander byl by se snadno obhájil z podezření stavův, kdyby byl věděl, kde se tehdy Lisovčíci zdržovali. Ale toho ovšem věděti nemohl. My dnes víme to určitě. A víme tedy i ze svědectví zevnějších, že Jan Sarkander byl úplně nevinen a že se mu stala nenapravitelná křivda, když přes stálé tvrzení své nevinnosti byl tak nelidsky mučen. Tím více tedy zasluhuje upřímné naší úcty.

Bl. Jan Sarkander zůstane tedy navždy pouze svědectvím utrpení katolíků pod nadvládou protestantskou před r. 1620 a mučenické nástroje v kapli sarkandrinské důkazem, jak za 200 let po Husovi chápali protestanté svobodu svědomí.

V neděli 21. března konána byla oslava bl. Jana Sarkandra po celé arcidiecési.

 

Téhož dne v noci se stala v kostele svatokrádež. Lupiči dali se zavříti do kostela, svíčkou vypálili dřevěná dvířka svatostánku okolo zámku, a bodlem 2 svícnů již při tom ulomili, vypáčili dvířka svatostánku, a uloupili 2 ciboria (v jednom byly Nejsv. Hostie, jež vysypali do svatostánku – několik Jich bylo i na oltáři -, a druhé prázdné uschováno tam bylo od neděle, aby v pondělí bylo purifikováno). Ukradli též pláštíček z ciboria. Drahocenné monstrance, která ještě od slavnosti sarkanderské se nacházela ve svatostánku, se netkli. Aby se dostali z kostela, vytáhli závory od hlavních vrat a vrata pak vypáčili. Nemohouce však otevříti dvéří vedoucích ze žebráčky na ulici, spustili se po provaze, který byli ode zvonu na věži odvázali, z okénka nad hlavním vchodem (za sochou Panny Marie) dolů.

Vloupání zpozoroval první kostelník, jenž šel ráno otvírat kostel. Učiněno hned oznámení četnictvu. Vrchní strážmistr p. Hnilica přichvátal hned do kostela, aby si prohlédl místo svatokrádeže; zároveň hrnuly se do kostela zástupy věřícího lidu popatřit na děsný čin – a věřící hlasitě plakali vidouce oltář a svatostánek zneuctěný. Oltář a svatostánek byl hned ofotografován, jak byl nalezen po zločinu. Každý hleděl usnadnit četnictvu pátrání. Jistá osoba sdělila, že viděla v neděli k večeru vycházeti z kostela dva mladíky. Výtečný odborník pan vrchní strážmistr poznal dle popisu těchto mladíků, jak líčila je ona osoba, že to budou dva dvacetiletí mladíci nechvalné pověsti Jaroslav Spáčil z Holešova a Josef Novák jinak Pumprla rozený z Kostelce u Holešova. Maje jako výtečný odborník podezření, že to budou praví viníci, zatkl je ještě v pondělí ráno. Oba ještě spali, když přišel je zatknouti. Zároveň zatčen byl i zvonař Chmelař, poněvadž bylo podezřelým, že neupozornil jda skoro ráno zvonit klekání, že z okna nad vchodem visí provaz. V úterý ráno nalezeny byly u vchodu do domu pana Buchingra v Palackého třídě v šátku zaobalené spodky ciborií, přikrývky a pláštík, kupy však scházely. Pan vrchní strážmistr dle toho šátku a jiných okolností nabyl přesvědčení, že pachately jsou zatčení mladíci: Spáčil a Novák. Tito však tvrdošíjně zapírali. Pátého dne však šikovným způsobem přivedl Spáčila k doznání. (Každého měl zvlášť.) Obořil se naň přísně řka: „Tož konečně už vím všecko: Novák se už přiznal. Tedy tys vypaloval ty dvířka!“ „To není pravda“ – zvolal Spáčil, to Novák vypaloval, já jsem jen dvířka vypačoval.“ Nyní už nedalo se nic zapírat – a oba se přiznali. Dali prý se zavřít na kůru, odpoledne, a dvéři si pak otevřeli. Když bylo odzvoněno klekání, šli na věž, odepjali provaz od zvonu a spustili se po něm do kostela z kůru. Nejprv zajistili si, by se z kostela mohli dostat ven. Odstrčili závory hlavních dvéří a dvéře vypáčili a otevřeli. Na to teprve dali se do svatostánku, vypálili a vypáčili dvířka a uloupená pak ciboria na kůře rozebrali. Nemohouce otevříti dvéří vedoucích ze žebračky ven, spustili se po provaze z okénka nad vchodem o 3. hodině po půlnoci a šli s lupem ke Spáčilům. Spáčilka prý je vyhnala, tedy zanesli lup k Novákům. Ještě se po zločinu ani nevyspali, když už byli zatčeni. Zároveň se přiznali, že už před 14 dny lup byl smluven. Malíř Viktor Procházka nabídl prý jim 15.000 K, když tu krádež spáchají. Procházka byl tudíž též zatčen a uvězněn. V bytě jeho nalezeny byly i věci z protižidovských posledních vybíjení obchodů a domů židovských jakož i farma na dělání falešných kolků na peníze. Druhý den v sobotu večer po zatčení Procházky byly pohozeny za dvéřmi domu p. Kočiříka v šátku obalené kupy ciborií s cedulkou, na níž bylo napsáno: „Propusťte Viktora Procházku, neboť on jest nevinen, a držte se pravých viníků.“ Všichni tři viníci odvedeni byli ku krajskému soudu do Uherského Hradiště.

 


Hledáme nové herce a zpěváky

30.08.2019

V pondělí 2. září 2019 v 18.30 hod. v sále domu U sv. Martina začíná nácviky zpěvů Holešovský chrámový sbor. Toto těleso rádo přijme mezi sebe nové členy - muže, ženy, mladé, starší... Pokud rádi zpíváte, přijďte to zkusit!

V rámci příprav na výročí umučení sv. Jana Sarkandera chceme nacvičit divadelní hru o Janově životě. Zde uvítáme zejména muže, kteří by byli ochotní přijmout roli a hrát. První schůzka bude ve čtvrtek 5. září od 18 hod. U sv. Martina.

Pro děti připravujeme takový malý divadelní kroužek. Děti, které si dodají odvahu, mohou přijít v úterý 17. září v 17 hod. do domu U sv. Martina. Tam pod vedením paní katechetky Alice nacvičí divadelní hru o některém z našich světců. Rodiče, podpořte své děti v odvaze a doprovoďte je na první setkání!

 


Žehnání aktovek a dětem do nového školního roku

30.08.2019


Novéna ke sv. Janu Sarkanderovi

03.01.2020


FARNÍ PLES 2020

03.01.2020

Vstupenky v předprodeji od pondělí 6. ledna ve farní kanceláři!


Přednáška Život Jana Sarkandera a jeho kanonizační proces

09.01.2020


dotace Města Holešov

12.01.2020

Děkujeme Městu Holešov za podporu naší činnosti v roce 2019 částkou 30.000,- Kč z Fondu kultury, sportu a vzdělávání, kterou jsme využili na nákup nových knih do farní knihovny a na podporu Centra pro rodinu a provozní náklady domu U sv. Martina.


Novéna ke sv. Janu Sarkanderovi

03.02.2020


Přednáška o manželství

03.02.2020

Centrum pro rodinu zve na přednášku P. Petra Bulvase - Budování manželství

 


POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA

22.02.2020


Novéna ke sv. Janu Sarkanderovi

26.02.2020

17. března 1620 zemřel na následky mučení náš farář sv. Jan Sarkander. 

17. března 2020 se bude konat další část novény ke sv. Janu Sarkanderovi. Mši svatou bude sloužit Mons. Josef Nuzík.

 


Sarkander v novinách

05.03.2020


Sarkander v novinách

05.03.2020VYHLÁŠEN STAV NOUZE

11.03.2020

V souvislosti s epidemií  COVID-19 vyhlásila vláda stav nouze, kterým se mimo jiné zakazuje shromažďování více než 30 osob na různých akcích, včetně náboženských.

Proto prosíme věřící starší 65 let a všechny ty, kteří mají zdravotní potíže, zejména nachlazení, aby se neúčastnili osobně bohoslužeb. Povinnost účastnit se nedělní bohoslužby splní sledováním přenosu mše svaté v televizi, na internetu nebo poslechem rádia.

Mše svaté budou slouženy v obvyklém čase pouze pro rodinné příslušníky, kteří si nechali zapsat úmysl na danou mši. Pokud se naplní počet 30 osob, bude kostel uzavřen.

Buďme k sobě navzájem ohleduplní a berme toto nařízení vážně.

Omlouvám se všem za způsobené komplikace. Věříme, že vše bude brzy v pořádku.

Nezapomínejme na modlitbu za sebe navzájem, za všechny nemocné a za brzké ukončení šíření nákazy.

Svatý Jene Sarkandře, oroduj za nás!

 

P. Jerzy Walczak, farář

 

VYJÁDŘENÍ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ

Drazí věřící,

v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.

Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny.

Sledujte rovněž další informace ve svých diecézích, kde budou opatření konkretizována.

Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především k modlitbě.

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

 Žehnáme Vám i Vašim blízkým!

Jménem biskupů České biskupské konference

 

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK


Nabídka mší svatých přenášených televizí, online přenosem či rádiem

13.03.2020


POZOR, ZMĚNA!

16.03.2020

Z důvodu karantény ČR se RUŠÍ do odvolání všechny mše svaté, pobožnosti a různá setkání.

Úmysly mší svatých budou odslouženy soukromě.


VYJÁDŘENÍ BISKUPŮ K SOUČASNÉ SITUACI

16.03.2020

Slovo ke krizovému opatření Vlády České republiky z 15. března 2020

V souvislosti s nařízením Vlády ČR z 15. března 2020 přinášíme stanovisko místopředsedy ČBK Jana Graubnera k dalším opatřením v rámci katolické církve.

Publikováno: 16. 3. 2020 12:45 – www.cirkev.cz

   

Drazí bratři a sestry,

situace se během několika dnů opět změnila a nyní se nacházíme v naprosto výjimečné situaci, kdy je celá naše země v karanténě. Je to rozumné opatření, je třeba ho respektovat a omezení pohybu dodržovat. Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme. Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční a koho by mohl nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě.

Z nařízení vlády vyplývá, že není možné konat veřejné bohoslužby, a to ani v malém počtu. Duchovní ovšem mohou podle bodu I.g.3 tohoto nařízení vykonávat individuální duchovní péči a službu. To tedy znamená, že kostely mohou být otevřeny a kněz zde může být připraven takovouto individuální službu poskytnout. Stejně tak je možné - bude-li to opravdu nutné - aby duchovní navštívil věřící v jejich domově a udělil například svátost pomazání nemocných nebo viatikum. Obhajitelné je i slavení bohoslužby vysílané například přes televizi, rádio nebo sociální sítě, avšak s jen takovým počtem osob, bez něhož by nebylo možné bohoslužbu uskutečnit. Nemocniční kaplani ať konají svou službu se souhlasem vedení nemocnic a opatřeni ochrannými pomůckami.

Milí spolubratři kněží a jáhnové, spoléháme na Vaši rozumnost. Snažme se všichni být k dispozici, ale nechovejme se tak, abychom se stali možnou příčinou rizika nákazy. Využívejme možnost být v kontaktu se sobě svěřenými telefonem nebo přes sociální sítě. Svým příkladným dodržováním zásad karantény dávejme svým spoluobčanům dobrý příklad.

Drazí, to, co nám vždy zůstane, je modlitba. Prosíme, nezapomínejme se modlit za sebe i za druhé, za nemocné a ty, kdo jsou v nebezpečí smrti, za zdravotníky a další, kdo v těchto dnech čelí obrovskému nasazení a vyčerpání, za ty, kdo svými rozhodnutími za nás nesou odpovědnost a za brzké ukončení této epidemie. Přijměme tuto podobu postní doby jako svého druhu duchovní cvičení, jako nabídku od Pána, kterou nám dal způsobem, jaký bychom si sami nepřipravili, ale který může být pro každého z nás i pro Církev příležitostí ke skutečné změně smýšlení, k níž jsme byli vyzýváni na Popeleční středu.
 
16. března 2020
 
Jménem biskupů Čech a Moravy
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

 


DOBRÁ ZPRÁVA

17.03.2020

Milí farníci,

připravujeme pro Vás přenos mší svatých z našeho farního kostela prostřednictvím internetu. Možná už zítra....

Budeme Vás informovat!


DNES JE PŘESNĚ 400 LET OD MUČEDNICKÉ SMRTI SV. JANA SARKANDERA

17.03.2020

 

osmá část novény

OBĚŤ ŽIVOTA

 

Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra

(1 Petr 4,10–16)

 

Navzájem si pomáhejte podle míry Božích darů jako dobří správcové rozmanité Boží milosti. Kdo má dar řeči, ať si je vědom, že přednáší slovo Boží. Kdo slouží, ať si je vědom, že pověření k tomu přijal od Boha, aby tak byl ve všem oslavován Bůh skrze Ježíše Krista. Jemu patří sláva a vláda na věčné časy. Amen.

Milovaní, vůbec se tomu nedivte, když musíte procházet očistnou výhní, jako by to bylo něco neobvyklého. Spíše se z toho radujte, že tím máte účast na utrpení Kristově, abyste také mohli radostně jásat při jeho slavném zjevení. Když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, to je Duch Boží. Ať nikdo z vás netrpí proto, že zavraždil nebo okradl, že někomu ublížil nebo jen že se míchal do záležitostí druhých lidí. Trpí-li však, že je křesťanem, za to se stydět nemusí. Spíše ať Boha velebí, že je křesťanem.

 

 

Čtení ze životopisu

 

Vedle zbožnosti, jež zocelila povahu Sarkandrovu v mukách tak krutých, nemálo

přispívala k síle jeho duše otužilost nabytá již v utrpeních během života. Celým Janovým životem se jako červená nitka vine tělesné i duševní utrpení.

Rozbouřené náboženské poměry mu v Opavě nedovolují ani se ujmout duchovní správy v sousední Jaktaři. Jan je ohrožován i na životě, pobývaje u svého bratra v Opavě. Uvěznění bratra Mikuláše jistě naplnilo jeho duši starostmi a hořem. A jak se jemu samému vedlo v kroměřížském žaláři, o tom nejlépe svědčí jeho dopis uničovským. V Charvátech zase přišly strasti duševní pro rozpor s farníky v otázkách bohoslužebných. A jak asi duševně trpěl v Holešově, když se musel tolikrát domáhat výživy, která mu právem náležela, a když pozoroval, jak ho okolní protestantská šlechta nenávidí pro jeho oprávněné požadavky! Vpravdě jediného světlého, radostného rysu nepozorujeme v jeho životě, jen stále trpět je mu údělem.

 

K zamyšlení o oběti

 

V minulém setkání jsme se těšili pohledem na Janovo prožívané kněžství. Kněz je obětník a oběť, protože Ty, Pane Ježíši, jsi byl nejsvětějším obětníkem všech časů, ale i spasitelnou obětí. Tvá oběť, Pane, byla dokonalou v tom, že jsi „dal svůj život“. Ty ses, Pane, „pro nás zasvětil, abychom my mohli být posvěceni“ (Jan 17,19). Zasvětil ses pro nás v oběti kříže, abychom se my naučili obětí posvěcovat svou duši.

 

Už proroci mnohokrát mluvili o nutnosti prodloužit obřadní oběti v gesto každodenního života. Sírachovec v 35. kapitole již před staletími poučuje všechen Boží lid, jak je třeba uvádět ctnostný život do souvislosti s obětí. Svatý Petr (1 Petr 2,5) nazývá křesťany „svatým kněžstvem, které přináší duchovní oběti, Bohu příjemné, skrze Ježíše Krista“.

 

Čtení z listu sv. Petra, které jsme právě slyšeli, přivádí myšlenku oběti života do zcela jasné podoby. Čekáme, Pane, na Tvé slavné zjevení, při němž chceme radostně jásat. Nesmíme se však do doby než to nastane divit, že musíme přecházet i očistnou výhní. Jen tak můžeme mít účast na Tvém utrpení, a tím i na slávě.

 

Světec Jan přijal v křestním zasvěcení i ve svém duchovním povolání od Tebe toto zasvěcení životu oběti. Otevřel se k přijetí účasti na Tvém utrpení. Spřátelil se s blahem, které jsi přislíbil těm, jež se naučí snášet urážky pro Tvé jméno.

 

Celý život světce Jana byl ve znamení zkoušek, obětí, urážek a mučednického utrpení. Na těchto drobných zkouškách a obětech se Janova duše stávala stále pevnější a připravovala se pro oběť, ve které zůstal do konce dobrým správcem rozmanité Boží milosti.

           

Jeho drobné životní oběti jej zbavovaly stále více náklonnosti k sobě a pozemským věcem. Procházel očistnou výhní a zbavoval se lidských slabostí i pochybení a hříchů, jako každý člověk. Tak se ocitl před obětí poslední ve věrnosti světce. Nestyděl se za to, že je křesťan katolík, že je kněz Kristův. Do poslední chvíle života za to velebil Boha.

 

Modlitba

 

Milosrdný Bože, shlédni na tento svůj lid, který si dnes připomíná výročí umučení svatého kněze Jana. Nauč i nás s láskou přijímat malé příležitosti k oběti. Ať přijímáme svá životní trápení jako očistnou výheň. Ať v tomto očišťování dozrajeme ke konečnému vítězství ve smrti ke zcela osvobozující oběti, která i nás přivede do krásy věčné slávy. Amen.

 


PŘIJÍMÁNÍ EUCHARISTIE

18.03.2020

Možnost přijetí Eucharistie bude po celý týden mimo úterý a sobotu od 18.30 do 20 hod. ve farním kostele.

Prosím, respektujte dostatečné odstupy a ostatní stanovené zásady.

Svátost smíření bude vysluhována ve stejném čase na vyžádání. 


Pro děti

20.03.2020

Milé děti, které pravidelně každou neděli sbíráte kartičky k nedělním evangeliím,

po dobu, kdy nebudou veřejné nedělní mše svaté, budeme pro Vás kartičky schovávat a pak je dostanete všechny najednou. Na tuto neděli Vám ji ukážeme alespoň prostřednictvím obrázku.

O nedělním evangeliu se můžete něco více dozvědět zde:

https://www.youtube.com/watch?v=Yep45EzyTtU&feature=youtu.beZKUŠEBNÍ VYSÍLÁNÍ

23.03.2020

Dnes v 18.00 hod. proběhne zkušební vysílání - přenos mše svaté. Deset minut před začátkem mše sv. se na farních stránkách objeví odkaz na youtube, na kterém můžete sledovat mši svatou.VÝZVA SV. OTCE FRANTIŠKA

25.03.2020

Svatý otec František vyzval všechny křesťany, aby se tuto středu, tj. dnes 25. března v poledne společně pomodlili modlitbu Otče náš  

 


Urbi et orbi

25.03.2020

Svatý otec František vyzval věřící, aby se připojili přes média, že bude tento pátek (27. 3.) v 18 hodin na prázdném náměstí sv. Petra ve streamingovém přenosu předsedat eucharistické adoraci, po níž udělí Nejsvětější svátostí požehnání Urbi et Orbi. Toto eucharistické požehnání určené městu Řím a celému světu bude spojeno s možností získat plnomocné odpustky, v návaznosti na dekret Apoštolské penitenciárie vydaný v souvislosti s naléhavou situací nákazy Covid-19. 

 


Tiskoviny

25.03.2020

Tiskoviny jako Světlo, Katolický týdeník a další jsou k dispozici v kostele před mříží. Pokud se při nutných obchůzkách zastavíte v kostele, jsou vám k dispozici.

Katolický týdeník naleznete také zde: www.katyd.czPOZDRAV OD P. LUKÁŠE JAMBORA Z ŘÍMA

26.03.2020

Holešovský pozdrav z Věčného města

Milí farníci, s některými z vás jsme ještě před několika měsíci procházeli rušné římské ulice a prodírali se skrze davy turistů od jedné památky ke druhé. Dnes Řím vypadá úplně jinak. Z celé Itálie se stala zkoušená země. Mluvil jsem v těchto dnech s několika přáteli z Lombardie, kde je situace nejvážnější. Jsou vděční za naše modlitby. Prosím, pamatujte na ně. V naší koleji jsme díky Bohu všichni v pořádku.

V těchto dnech si připomínáme významná výročí spojená s naším holešovským svatým Janem Sarkandrem. Když jsem před půldruhým rokem přišel do naší římské koleje pojmenované po jiném svatém Janu – Nepomucenum, vybral jsem si v kapli strategické místo – v lavici co nejblíže litinového topení. Zima tu totiž dovede být překvapivě nepříjemná. Až po několika dnech jsem si všimnul, že na mě z vitrážového okna nad topením shlíží právě náš svatý Jan Sarkander. Jako by mě chtěl schovat pod svůj světelný plášť, který z okna dopadal na mé místo v lavici. Když jsem se při jedné dlouhé promluvě díval na hodinky, připomenul se mi v nich odrazem. Jako by mi říkal: „Já jsem toho přestál tolik. Snad ještě pár minut vydržíš.“ Teď se mi svatý Jan připomene, kdykoli mi na hodinky i mimoděk padne zrak. Můžu věnovat druhému pár minut času? Vydržím u modlitby o chvilku déle? Přijdu v čas? Oproti tomu, co přestál svatý Jan, jsou to jistě směšné maličkosti. Věřím ale, že to byly právě podobné drobnosti, které Jana Sarkandra připravily na jeho velký čin věrnosti.

Když se na Holešov před čtyřmi sty lety řítily hordy nepřátel, svatý Jan Sarkandr uchránil město s Nejsvětější svátostí v rukou. Zdá se, že nám současná doba z rukou vytrhla i tu Zbraň, kterou měl on. Kvůli bezpečnostním opatřením se u nás lidé nemohou zúčastňovat slavení mše svaté. Přesto jsem přesvědčený, že nám tato Zbraň v rukou zůstala. Při mši svaté dochází k dvojímu proměnění: nejprve se svolává Duch Svatý na chléb a víno, které se mění v Kristovo tělo a krev; o chvíli později se v eucharistické modlitbě svolává Duch svatý znovu, tentokrát na všechny shromážděné. Kněz říká: „A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým Duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu, našem Pánu.“ Svatým přijímáním z nás Duch svatý tvoří jedno tělo, jednu církev.

Nejsvětější svátost tedy není „jen“ proměněný chléb a víno, ale jsme jí my všichni, které Duch Svatý spojí skrze Krista v jedno. Možná je tato situace výzvou pro nás všechny, abychom nyní žili tuto druhou „etapu“ eucharistie. Žijme nyní to, co jsme doposud přijímali při mši svaté. Hledejme, co to znamená, že cílem mše svaté není „přijmout eucharistii“, ale „stát se eucharistií“, žít z ní. Stůjme tváří v tvář nebezpečí jako sv. Jan.

Možná nemůžeme v rukou držet Krista, ale naše ruce mohou být Kristovými.

Možná se nemůžeme účastnit eucharistie, ale můžeme být eucharistií.

Možná se nemůžeme setkávat, ale můžeme vnímat všechno jako následek Setkání.

Možná nemůžeme před druhým odkrýt svá ústa, ale vždy můžeme mluvit otevřeně.

 

Kristus v evangeliu z páté neděle postní křísí a volá z hrobu Lazara. Ukazuje, že je mocnější než smrt. Smrt Lazarova, jeho vlastní smrt nebo smrt Jana Sarkandra. A proto pro nás křesťany v každé době platí: Naše naděje není v tom, že je od nás smrt daleko, ale v tom, jak je nám život blízko.

 

Ať se ve Vás projeví Kristův velikonoční život.

Ze srdce vám žehnám.

 

o. Lukáš

 Bohoslužba slova z Říma

28.03.2020

Otec Lukáš bude zítra 29. března v 9.30 hod. mít přenos bohoslužby slova.

Připojit se ke společné modlitbě můžete zde: https://youtu.be/XEUIUuW_1zk


Povzbuzení papeže Františka

28.03.2020


Nedělní přenos mše svaté

28.03.2020

Přenos mše svaté z našeho farního kostela bude 29. 3. v 9.30 hod.

V 15 hod. můžete také sledovat pobožnost křížové cesty.
AKTUÁLNÍ INFORMACE

30.03.2020

Možnost přijetí Eucharistie bude po celý týden mimo úterý a sobotu od 18.30 do 20 hod. ve farním kostele.

Svátost smíření bude vysluhována ve stejném čase na vyžádání.

Prosím, respektujte dostatečné odstupy a ostatní stanovené zásady.

Kvůli nouzovému stavu letos nebude zpovědní týden před velikonočními svátky

V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Adoraci můžete sledovat online.

V 15.00 hod. bude korunka k Božímu milosrdenství.

Pořad bohoslužeb v týdnu od 5. 4. do 13. 4. 2020

03.04.2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 5. 4. do 13. 4. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

5.4.

Květná neděle

8.00

Za + Naďu Fridrichovou a živou rodinu

Za + Svatopluka Chytila, rodiče a sourozence

9.30

Za + Annu Zimčíkovou, rodinu Marušákovu, Juřenčákovu a živou rodinu Marušákovu

Za + Marii a Františka Škrabalovy, živou a + rodinu

Po

6.4.

 

18.00

Za + rodiče, bratra, jeho manželku a živou rodinu

Út

7.4.

 

6.30

Za nemocné

St

8.4.

 

18.00

Za bratra Aleše a celou rodinu

Za Vladimíra Skutku a dvoje rodiče

Čt

9.4.

Zelený čtvrtek

18.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Za posvěcení kněží a duchovní povolání

10.4.

Velký pátek

-

-

So

11.4.

Bílá sobota

20.00

Na poděkování za přijatá dobrodiní a Boží pomoc a požehnání v rodinách dětí

Za živou a + rodinu Galasovskou

Ne

13.4.

slavnost Zmrtvýchvstání Páně

9.30

Za živé a + občany a mládež z Přílep, padlé vojíny z obou světových válek a duše v očistci

Za Oldřišku a Oldřicha Syřenovy, syny Josefa a Pavla, zetě Jiřího a živou rodinu

Po

14.4.

 

9.30

Za živou a + rodinu Dujkovu, Vyvlečkovu a duše v očistci s poděkováním Pánu Ježíši za lásku k nám

Za Annu Volfovou, manžela, živou a + rodinu

 

·        Z důvodu nouzového stavu budou bohoslužby ve Svatém týdnu slaveny soukromě našimi duchovními bez účasti lidu ve výše uvedeném čase. Do těchto bohoslužeb jsou přidány úmysly z Rymic (značené modře) a úmysly z Třebětic (značené zeleně). Přenos veškerých obřadů z našeho kostela můžete sledovat online na stránkách farnosti www.faraholesov.tk

·        Obřady Velkého pátku začnou ve 14.30 hod.

Svaté přijímání můžete přijmout v neděli 5. 4. od 10.30 do 11 hod. a od 15.30 do 17 hod. V tuto dobu je možné domluvit si také svátost smíření.

Svátost smíření můžete přijmout také v pondělí a v úterý od 7 do 9 hod. nebo od 16 do 18 hod.

Dodržujte prosím dostatečné rozestupy a další hygienická nařízení.
Novéna k Božímu milosrdenství

11.04.2020

Dnes v 15 hod. se můžete online připojit k druhé části novény k Božímu milosrdenství. Odkaz na přenos se objeví před 15. hodinou v aktualitách.

Stejně tak můžete i dnes sledovat přenos vigilie, která začne ve 20 hod. I v tomto případě bude odkaz zvlášť v aktualitách.
Příležitost k přijetí Eucharistie

15.04.2020

Svátost oltářní můžete přijmout ve středu, ve čtvrtek a v pátek od 18.30 do 20 hod. 

V tuto dobu je možné také na vyžádání svátost smíření.Živé vysílání novény 19.4.2020

19.04.2020

https://youtu.be/ujF7gKSRGPIPoděkování za dar na provoz farnosti

21.04.2020

Děkujeme dárci za finanční dar ve výši 4.000 Kč, který byl věnován na provoz naší farnosti. V současné době, kdy se nekonají nedělní sbírky, jsme vděční za jakýkoliv příspěvek.

Pokud by někdo chtěl přispět na potřeby farnosti, může tak učinit do kostelní kasičky u mříže nebo dar zaslat na účet farnosti: 160302489/0300.

Všem dárcům ať Pán jejich štědrost odmění!


Mše svaté od 27. dubna

25.04.2020

Mše svaté budou

od pondělí 27. dubna slouženy za účasti maximálně 15 osob.

Prosím, dejte přednost rodině, která má na zapsaný úmysl. Dodržujte mezi sebou rozestupy 2 metry, použijte desinfekci rukou.

 Mše svaté v Rymicích, Třeběticích a Zahnašovicích

27.04.2020

Od 27. dubna se budou konat mše svaté také v kostelích na vesnicích v maximálním počtu 15 osob. Přednost mají ti, za které je sloužena mše svatá.

Vyučování náboženství

06.05.2020

V letošním školním roce už výuka náboženství probíhat nebude.

Vytrvejte ve společné modlitbě a předávejte svým dětem zdravou víru i v těchto dnech.


Příprava na první svaté přijímání

08.05.2020

Příprava na první svaté přijímání se bude konat ve tředu 13. května po večerní mši svaté.

Těšíme se na Vás!


FARNÍ KNIHOVNA OPĚT V PROVOZU

11.05.2020

Milí čtenáři,

opět uvádíme do provozu farní knihovnu U sv. Martina. Otevřeno pro Vás bude každou středu od 15 do 17 hod. a v pátek od 15 do 17.30 hod.


TÝDEN LETNÍCH AKTIVIT PRO DĚTI

14.05.2020

Centrum pro rodinu srdečně zve děti od 4 do 9 let na prázdniny s Večerníčkem.

Spousta zábavy, her a výletů čeká děti v termínu od 27. do 31. července 2020 v době od 8 do 15 hod.

Podrobnosti o přihlášení najdete na plakátku!