kostel

Svátosti

Svátost křtu

Svátost křtu je branou do života s Kristem a zapojení do společenství věřících – církve. Člověk se spojuje s Bohem, odpouští se mu hříchy, získává duchovní dary.

Podmínky:

 • víra ve spásu skrze Ježíše Krista (u dětí víra rodičů, kteří nemusí mít svatbu v kostele)
 • kmotr má být praktikující katolík
 • přiměřená příprava rodičů
 • příprava dospělých katechumenů trvá nejméně rok

Křest dítěte se uděluje druhou neděli v měsíci. Dospělí se křtí obvykle o Velikonocích nebo podle dohody.

Svátost biřmování

Svátost biřmování je přijetím pečeti darů Ducha svatého, aby křesťan vydával svědectví o své víře.

Podmínky:

 • věk alespoň patnáct let
 • křest
 • kmotr – již biřmovaný
 • dostatečná příprava

Svátost biřmování se v naší farnosti uděluje jednou za čas po vyhlášení v kostele. Příprava ke svátosti probíhá ve skupinách pod vedením kněze a animátorů. Začátek přípravy je vždy ohlášen předem.

Eucharistie

Slavení eucharistie (mše svatá) je zpřítomnění Poslední večeře Kristovy a jeho oběti na kříži. Po proměňování je Kristus celý skutečně přítomen pod způsobami chleba a vína. Je to vrchol všech svátostí.

Podmínky k přijetí eucharistie:

 • křest, ale také plné společenství s církví
 • smíření s Bohem ve svátosti smíření (lehké hříchy litujeme na začátku mše sv.)

Podmínky k přípravě na svátost eucharistie:

 • příprava po domluvě s knězem
 • aktivní účast na mši svaté

Eucharistii slavíme v naší farnosti každý den podle ohlášení, nemocní mohou přijímat svátost oltářní kdykoliv na požádání. Přijímat Tělo Páně mohou v katolickém kostele také řeckokatolíci a pravoslavní.

Svátost smíření

Svátost smíření (svatá zpověď) je vyjádřením pokání křesťana, v níž se odpouští hříchy mocí Kristovou podle Jeho příslibu.

Podmínky:

 • lítost – tj. bolest ducha a odsouzení spáchaného hříchu spojeného s předsevzetím v budoucnu již nehřešit
 • vyznání hříchů před knězem – je nezbytné vyznat všechny těžké hříchy, kterých je si kajícník vědom, u všedních (každodenních vin) není zpověď nezbytná, ale církev ji naléhavě doporučuje. Pravidelná zpověď všedních hříchů pomáhá vychovávat svědomí, bojovat proti zlým náklonnostem, dát se Kristem uzdravit a postupovat v životě Ducha.
 • zadostiučinění (pokání) – po rozhřešení musí kajícník vykonat něco navíc, aby napravil a odčinil svoje viny, musí vykonat pokání (modlitba, almužna, služba bližnímu, skutky milosrdenství)
 • svátost smíření je nutná minimálně jedenkrát za rok – nejlépe o Velikonocích, doporučuje se však jedenkrát za měsíc

Příležitost ke slavení svátosti smíření je v našem kostele vždy půl hodiny před začátkem mše svaté a na první pátek v měsíci od 15 do 17.30 hodin.

Svátost nemocných

Pán Ježíš uzdravoval nemocné a odpouštěl jim hříchy. Skrze víru, modlitbu kněze a pomazání posvátným olejem pozdvihne Pán duši nemocného a odpustí mu hříchy.

Podmínky:

 • přijmout ji může každý vážně nemocný (tělesně i duševně) nebo umírající věřící, i když je v bezvědomí, věk nerozhoduje
 • přítomnost příbuzných je velmi vhodná
 • opakovaně může člověk přijmout při zhoršení stavu nebo jiné nemoci

V naší farnosti se uděluje jednou za rok před Vánocemi společně (těm, kteří mohou přijít do kostela), jinak na požádání i doma. Požádat o udělení svátosti nemocných lze kdykoli osobně nebo telefonicky na faře. Nečekejte až na poslední chvíle před smrtí blízkého člověka!

Svátost manželství

Manželská láska mezi mužem a ženou je prostředkem k posvěcení člověka. Sám Bůh učinil z manželství znamení své přítomnosti, neboť muž a žena se sobě navzájem odevzdávají a tak se milují. Kristus je přítomen v lásce křesťanů a posiluje manžele v jejich společném životě. Manželství je také znamením spojení Boha s člověkem. Tuto svátost si udělují snoubenci navzájem.

Podmínek a překážek uzavření svátostného manželství je celá řada.

Nejdůležitější jsou:

 • být pokřtěn, být svobodný, mít alespoň 18 let, nebýt nucen ke sňatku, uznávat jednotu a nerozlučitelnost manželství
 • sňatek mezi katolíkem a nekatolíkem (příp. nepokřtěným) je možný za určitých podmínek – nebránit partnerovi ve víře, umožnit katolickou výchovu dětí
 • katolický křesťan je povinen uzavřít manželství svátostně – pokud uzavřel jen civilní sňatek, může i dodatečně požádat o zplatnění před církví

V naší farnosti je potřeba o svátost manželství požádat osobně na faře s dostatečným předstihem. Příprava trvá asi 3 měsíce. V našem kostele se uděluje svátost manželství v sobotu při mši svaté nebo jen samostatným obřadem.