kostel

Život ve Farnosti

Aktuality Historie

Historie

VELIKONOČNÍ KONCERT

17.06.2019

Holešovský chrámový sbor a Holešovský komorní orchestr zvou

v neděli 21. dubna v 15.30 hod.

na

VELIKONOČNÍ KONCERT

Program:

CHARPENTIER - Te Deum

MOZART - Laudate Dominum

HÄNDEL - Hallelujah

 

sólisté: Kristýna Vylíčilová, Tereza Šrámková, Kateřina Oškerová, Jan Gottwald, Ale Janiga

 

dirigent: Jaroslav Mikuš


Novéna ke sv. Janu Sarkanderovi

03.01.2020


FARNÍ PLES 2020

03.01.2020

Vstupenky v předprodeji od pondělí 6. ledna ve farní kanceláři!


Přednáška Život Jana Sarkandera a jeho kanonizační proces

09.01.2020


dotace Města Holešov

12.01.2020

Děkujeme Městu Holešov za podporu naší činnosti v roce 2019 částkou 30.000,- Kč z Fondu kultury, sportu a vzdělávání, kterou jsme využili na nákup nových knih do farní knihovny a na podporu Centra pro rodinu a provozní náklady domu U sv. Martina.


Novéna ke sv. Janu Sarkanderovi

03.02.2020


Přednáška o manželství

03.02.2020

Centrum pro rodinu zve na přednášku P. Petra Bulvase - Budování manželství

 


POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA

22.02.2020


Novéna ke sv. Janu Sarkanderovi

26.02.2020

17. března 1620 zemřel na následky mučení náš farář sv. Jan Sarkander. 

17. března 2020 se bude konat další část novény ke sv. Janu Sarkanderovi. Mši svatou bude sloužit Mons. Josef Nuzík.

 


Sarkander v novinách

05.03.2020


Sarkander v novinách

05.03.2020VYHLÁŠEN STAV NOUZE

11.03.2020

V souvislosti s epidemií  COVID-19 vyhlásila vláda stav nouze, kterým se mimo jiné zakazuje shromažďování více než 30 osob na různých akcích, včetně náboženských.

Proto prosíme věřící starší 65 let a všechny ty, kteří mají zdravotní potíže, zejména nachlazení, aby se neúčastnili osobně bohoslužeb. Povinnost účastnit se nedělní bohoslužby splní sledováním přenosu mše svaté v televizi, na internetu nebo poslechem rádia.

Mše svaté budou slouženy v obvyklém čase pouze pro rodinné příslušníky, kteří si nechali zapsat úmysl na danou mši. Pokud se naplní počet 30 osob, bude kostel uzavřen.

Buďme k sobě navzájem ohleduplní a berme toto nařízení vážně.

Omlouvám se všem za způsobené komplikace. Věříme, že vše bude brzy v pořádku.

Nezapomínejme na modlitbu za sebe navzájem, za všechny nemocné a za brzké ukončení šíření nákazy.

Svatý Jene Sarkandře, oroduj za nás!

 

P. Jerzy Walczak, farář

 

VYJÁDŘENÍ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ

Drazí věřící,

v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.

Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny.

Sledujte rovněž další informace ve svých diecézích, kde budou opatření konkretizována.

Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především k modlitbě.

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

 Žehnáme Vám i Vašim blízkým!

Jménem biskupů České biskupské konference

 

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK


Nabídka mší svatých přenášených televizí, online přenosem či rádiem

13.03.2020


POZOR, ZMĚNA!

16.03.2020

Z důvodu karantény ČR se RUŠÍ do odvolání všechny mše svaté, pobožnosti a různá setkání.

Úmysly mší svatých budou odslouženy soukromě.


VYJÁDŘENÍ BISKUPŮ K SOUČASNÉ SITUACI

16.03.2020

Slovo ke krizovému opatření Vlády České republiky z 15. března 2020

V souvislosti s nařízením Vlády ČR z 15. března 2020 přinášíme stanovisko místopředsedy ČBK Jana Graubnera k dalším opatřením v rámci katolické církve.

Publikováno: 16. 3. 2020 12:45 – www.cirkev.cz

   

Drazí bratři a sestry,

situace se během několika dnů opět změnila a nyní se nacházíme v naprosto výjimečné situaci, kdy je celá naše země v karanténě. Je to rozumné opatření, je třeba ho respektovat a omezení pohybu dodržovat. Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme. Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční a koho by mohl nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě.

Z nařízení vlády vyplývá, že není možné konat veřejné bohoslužby, a to ani v malém počtu. Duchovní ovšem mohou podle bodu I.g.3 tohoto nařízení vykonávat individuální duchovní péči a službu. To tedy znamená, že kostely mohou být otevřeny a kněz zde může být připraven takovouto individuální službu poskytnout. Stejně tak je možné - bude-li to opravdu nutné - aby duchovní navštívil věřící v jejich domově a udělil například svátost pomazání nemocných nebo viatikum. Obhajitelné je i slavení bohoslužby vysílané například přes televizi, rádio nebo sociální sítě, avšak s jen takovým počtem osob, bez něhož by nebylo možné bohoslužbu uskutečnit. Nemocniční kaplani ať konají svou službu se souhlasem vedení nemocnic a opatřeni ochrannými pomůckami.

Milí spolubratři kněží a jáhnové, spoléháme na Vaši rozumnost. Snažme se všichni být k dispozici, ale nechovejme se tak, abychom se stali možnou příčinou rizika nákazy. Využívejme možnost být v kontaktu se sobě svěřenými telefonem nebo přes sociální sítě. Svým příkladným dodržováním zásad karantény dávejme svým spoluobčanům dobrý příklad.

Drazí, to, co nám vždy zůstane, je modlitba. Prosíme, nezapomínejme se modlit za sebe i za druhé, za nemocné a ty, kdo jsou v nebezpečí smrti, za zdravotníky a další, kdo v těchto dnech čelí obrovskému nasazení a vyčerpání, za ty, kdo svými rozhodnutími za nás nesou odpovědnost a za brzké ukončení této epidemie. Přijměme tuto podobu postní doby jako svého druhu duchovní cvičení, jako nabídku od Pána, kterou nám dal způsobem, jaký bychom si sami nepřipravili, ale který může být pro každého z nás i pro Církev příležitostí ke skutečné změně smýšlení, k níž jsme byli vyzýváni na Popeleční středu.
 
16. března 2020
 
Jménem biskupů Čech a Moravy
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

 


DOBRÁ ZPRÁVA

17.03.2020

Milí farníci,

připravujeme pro Vás přenos mší svatých z našeho farního kostela prostřednictvím internetu. Možná už zítra....

Budeme Vás informovat!


DNES JE PŘESNĚ 400 LET OD MUČEDNICKÉ SMRTI SV. JANA SARKANDERA

17.03.2020

 

osmá část novény

OBĚŤ ŽIVOTA

 

Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra

(1 Petr 4,10–16)

 

Navzájem si pomáhejte podle míry Božích darů jako dobří správcové rozmanité Boží milosti. Kdo má dar řeči, ať si je vědom, že přednáší slovo Boží. Kdo slouží, ať si je vědom, že pověření k tomu přijal od Boha, aby tak byl ve všem oslavován Bůh skrze Ježíše Krista. Jemu patří sláva a vláda na věčné časy. Amen.

Milovaní, vůbec se tomu nedivte, když musíte procházet očistnou výhní, jako by to bylo něco neobvyklého. Spíše se z toho radujte, že tím máte účast na utrpení Kristově, abyste také mohli radostně jásat při jeho slavném zjevení. Když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, to je Duch Boží. Ať nikdo z vás netrpí proto, že zavraždil nebo okradl, že někomu ublížil nebo jen že se míchal do záležitostí druhých lidí. Trpí-li však, že je křesťanem, za to se stydět nemusí. Spíše ať Boha velebí, že je křesťanem.

 

 

Čtení ze životopisu

 

Vedle zbožnosti, jež zocelila povahu Sarkandrovu v mukách tak krutých, nemálo

přispívala k síle jeho duše otužilost nabytá již v utrpeních během života. Celým Janovým životem se jako červená nitka vine tělesné i duševní utrpení.

Rozbouřené náboženské poměry mu v Opavě nedovolují ani se ujmout duchovní správy v sousední Jaktaři. Jan je ohrožován i na životě, pobývaje u svého bratra v Opavě. Uvěznění bratra Mikuláše jistě naplnilo jeho duši starostmi a hořem. A jak se jemu samému vedlo v kroměřížském žaláři, o tom nejlépe svědčí jeho dopis uničovským. V Charvátech zase přišly strasti duševní pro rozpor s farníky v otázkách bohoslužebných. A jak asi duševně trpěl v Holešově, když se musel tolikrát domáhat výživy, která mu právem náležela, a když pozoroval, jak ho okolní protestantská šlechta nenávidí pro jeho oprávněné požadavky! Vpravdě jediného světlého, radostného rysu nepozorujeme v jeho životě, jen stále trpět je mu údělem.

 

K zamyšlení o oběti

 

V minulém setkání jsme se těšili pohledem na Janovo prožívané kněžství. Kněz je obětník a oběť, protože Ty, Pane Ježíši, jsi byl nejsvětějším obětníkem všech časů, ale i spasitelnou obětí. Tvá oběť, Pane, byla dokonalou v tom, že jsi „dal svůj život“. Ty ses, Pane, „pro nás zasvětil, abychom my mohli být posvěceni“ (Jan 17,19). Zasvětil ses pro nás v oběti kříže, abychom se my naučili obětí posvěcovat svou duši.

 

Už proroci mnohokrát mluvili o nutnosti prodloužit obřadní oběti v gesto každodenního života. Sírachovec v 35. kapitole již před staletími poučuje všechen Boží lid, jak je třeba uvádět ctnostný život do souvislosti s obětí. Svatý Petr (1 Petr 2,5) nazývá křesťany „svatým kněžstvem, které přináší duchovní oběti, Bohu příjemné, skrze Ježíše Krista“.

 

Čtení z listu sv. Petra, které jsme právě slyšeli, přivádí myšlenku oběti života do zcela jasné podoby. Čekáme, Pane, na Tvé slavné zjevení, při němž chceme radostně jásat. Nesmíme se však do doby než to nastane divit, že musíme přecházet i očistnou výhní. Jen tak můžeme mít účast na Tvém utrpení, a tím i na slávě.

 

Světec Jan přijal v křestním zasvěcení i ve svém duchovním povolání od Tebe toto zasvěcení životu oběti. Otevřel se k přijetí účasti na Tvém utrpení. Spřátelil se s blahem, které jsi přislíbil těm, jež se naučí snášet urážky pro Tvé jméno.

 

Celý život světce Jana byl ve znamení zkoušek, obětí, urážek a mučednického utrpení. Na těchto drobných zkouškách a obětech se Janova duše stávala stále pevnější a připravovala se pro oběť, ve které zůstal do konce dobrým správcem rozmanité Boží milosti.

           

Jeho drobné životní oběti jej zbavovaly stále více náklonnosti k sobě a pozemským věcem. Procházel očistnou výhní a zbavoval se lidských slabostí i pochybení a hříchů, jako každý člověk. Tak se ocitl před obětí poslední ve věrnosti světce. Nestyděl se za to, že je křesťan katolík, že je kněz Kristův. Do poslední chvíle života za to velebil Boha.

 

Modlitba

 

Milosrdný Bože, shlédni na tento svůj lid, který si dnes připomíná výročí umučení svatého kněze Jana. Nauč i nás s láskou přijímat malé příležitosti k oběti. Ať přijímáme svá životní trápení jako očistnou výheň. Ať v tomto očišťování dozrajeme ke konečnému vítězství ve smrti ke zcela osvobozující oběti, která i nás přivede do krásy věčné slávy. Amen.

 


PŘIJÍMÁNÍ EUCHARISTIE

18.03.2020

Možnost přijetí Eucharistie bude po celý týden mimo úterý a sobotu od 18.30 do 20 hod. ve farním kostele.

Prosím, respektujte dostatečné odstupy a ostatní stanovené zásady.

Svátost smíření bude vysluhována ve stejném čase na vyžádání. 


Pro děti

20.03.2020

Milé děti, které pravidelně každou neděli sbíráte kartičky k nedělním evangeliím,

po dobu, kdy nebudou veřejné nedělní mše svaté, budeme pro Vás kartičky schovávat a pak je dostanete všechny najednou. Na tuto neděli Vám ji ukážeme alespoň prostřednictvím obrázku.

O nedělním evangeliu se můžete něco více dozvědět zde:

https://www.youtube.com/watch?v=Yep45EzyTtU&feature=youtu.beZKUŠEBNÍ VYSÍLÁNÍ

23.03.2020

Dnes v 18.00 hod. proběhne zkušební vysílání - přenos mše svaté. Deset minut před začátkem mše sv. se na farních stránkách objeví odkaz na youtube, na kterém můžete sledovat mši svatou.VÝZVA SV. OTCE FRANTIŠKA

25.03.2020

Svatý otec František vyzval všechny křesťany, aby se tuto středu, tj. dnes 25. března v poledne společně pomodlili modlitbu Otče náš  

 


Urbi et orbi

25.03.2020

Svatý otec František vyzval věřící, aby se připojili přes média, že bude tento pátek (27. 3.) v 18 hodin na prázdném náměstí sv. Petra ve streamingovém přenosu předsedat eucharistické adoraci, po níž udělí Nejsvětější svátostí požehnání Urbi et Orbi. Toto eucharistické požehnání určené městu Řím a celému světu bude spojeno s možností získat plnomocné odpustky, v návaznosti na dekret Apoštolské penitenciárie vydaný v souvislosti s naléhavou situací nákazy Covid-19. 

 


Tiskoviny

25.03.2020

Tiskoviny jako Světlo, Katolický týdeník a další jsou k dispozici v kostele před mříží. Pokud se při nutných obchůzkách zastavíte v kostele, jsou vám k dispozici.

Katolický týdeník naleznete také zde: www.katyd.czPOZDRAV OD P. LUKÁŠE JAMBORA Z ŘÍMA

26.03.2020

Holešovský pozdrav z Věčného města

Milí farníci, s některými z vás jsme ještě před několika měsíci procházeli rušné římské ulice a prodírali se skrze davy turistů od jedné památky ke druhé. Dnes Řím vypadá úplně jinak. Z celé Itálie se stala zkoušená země. Mluvil jsem v těchto dnech s několika přáteli z Lombardie, kde je situace nejvážnější. Jsou vděční za naše modlitby. Prosím, pamatujte na ně. V naší koleji jsme díky Bohu všichni v pořádku.

V těchto dnech si připomínáme významná výročí spojená s naším holešovským svatým Janem Sarkandrem. Když jsem před půldruhým rokem přišel do naší římské koleje pojmenované po jiném svatém Janu – Nepomucenum, vybral jsem si v kapli strategické místo – v lavici co nejblíže litinového topení. Zima tu totiž dovede být překvapivě nepříjemná. Až po několika dnech jsem si všimnul, že na mě z vitrážového okna nad topením shlíží právě náš svatý Jan Sarkander. Jako by mě chtěl schovat pod svůj světelný plášť, který z okna dopadal na mé místo v lavici. Když jsem se při jedné dlouhé promluvě díval na hodinky, připomenul se mi v nich odrazem. Jako by mi říkal: „Já jsem toho přestál tolik. Snad ještě pár minut vydržíš.“ Teď se mi svatý Jan připomene, kdykoli mi na hodinky i mimoděk padne zrak. Můžu věnovat druhému pár minut času? Vydržím u modlitby o chvilku déle? Přijdu v čas? Oproti tomu, co přestál svatý Jan, jsou to jistě směšné maličkosti. Věřím ale, že to byly právě podobné drobnosti, které Jana Sarkandra připravily na jeho velký čin věrnosti.

Když se na Holešov před čtyřmi sty lety řítily hordy nepřátel, svatý Jan Sarkandr uchránil město s Nejsvětější svátostí v rukou. Zdá se, že nám současná doba z rukou vytrhla i tu Zbraň, kterou měl on. Kvůli bezpečnostním opatřením se u nás lidé nemohou zúčastňovat slavení mše svaté. Přesto jsem přesvědčený, že nám tato Zbraň v rukou zůstala. Při mši svaté dochází k dvojímu proměnění: nejprve se svolává Duch Svatý na chléb a víno, které se mění v Kristovo tělo a krev; o chvíli později se v eucharistické modlitbě svolává Duch svatý znovu, tentokrát na všechny shromážděné. Kněz říká: „A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým Duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu, našem Pánu.“ Svatým přijímáním z nás Duch svatý tvoří jedno tělo, jednu církev.

Nejsvětější svátost tedy není „jen“ proměněný chléb a víno, ale jsme jí my všichni, které Duch Svatý spojí skrze Krista v jedno. Možná je tato situace výzvou pro nás všechny, abychom nyní žili tuto druhou „etapu“ eucharistie. Žijme nyní to, co jsme doposud přijímali při mši svaté. Hledejme, co to znamená, že cílem mše svaté není „přijmout eucharistii“, ale „stát se eucharistií“, žít z ní. Stůjme tváří v tvář nebezpečí jako sv. Jan.

Možná nemůžeme v rukou držet Krista, ale naše ruce mohou být Kristovými.

Možná se nemůžeme účastnit eucharistie, ale můžeme být eucharistií.

Možná se nemůžeme setkávat, ale můžeme vnímat všechno jako následek Setkání.

Možná nemůžeme před druhým odkrýt svá ústa, ale vždy můžeme mluvit otevřeně.

 

Kristus v evangeliu z páté neděle postní křísí a volá z hrobu Lazara. Ukazuje, že je mocnější než smrt. Smrt Lazarova, jeho vlastní smrt nebo smrt Jana Sarkandra. A proto pro nás křesťany v každé době platí: Naše naděje není v tom, že je od nás smrt daleko, ale v tom, jak je nám život blízko.

 

Ať se ve Vás projeví Kristův velikonoční život.

Ze srdce vám žehnám.

 

o. Lukáš

 Bohoslužba slova z Říma

28.03.2020

Otec Lukáš bude zítra 29. března v 9.30 hod. mít přenos bohoslužby slova.

Připojit se ke společné modlitbě můžete zde: https://youtu.be/XEUIUuW_1zk


Povzbuzení papeže Františka

28.03.2020


Nedělní přenos mše svaté

28.03.2020

Přenos mše svaté z našeho farního kostela bude 29. 3. v 9.30 hod.

V 15 hod. můžete také sledovat pobožnost křížové cesty.
AKTUÁLNÍ INFORMACE

30.03.2020

Možnost přijetí Eucharistie bude po celý týden mimo úterý a sobotu od 18.30 do 20 hod. ve farním kostele.

Svátost smíření bude vysluhována ve stejném čase na vyžádání.

Prosím, respektujte dostatečné odstupy a ostatní stanovené zásady.

Kvůli nouzovému stavu letos nebude zpovědní týden před velikonočními svátky

V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Adoraci můžete sledovat online.

V 15.00 hod. bude korunka k Božímu milosrdenství.

Pořad bohoslužeb v týdnu od 5. 4. do 13. 4. 2020

03.04.2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 5. 4. do 13. 4. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

5.4.

Květná neděle

8.00

Za + Naďu Fridrichovou a živou rodinu

Za + Svatopluka Chytila, rodiče a sourozence

9.30

Za + Annu Zimčíkovou, rodinu Marušákovu, Juřenčákovu a živou rodinu Marušákovu

Za + Marii a Františka Škrabalovy, živou a + rodinu

Po

6.4.

 

18.00

Za + rodiče, bratra, jeho manželku a živou rodinu

Út

7.4.

 

6.30

Za nemocné

St

8.4.

 

18.00

Za bratra Aleše a celou rodinu

Za Vladimíra Skutku a dvoje rodiče

Čt

9.4.

Zelený čtvrtek

18.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Za posvěcení kněží a duchovní povolání

10.4.

Velký pátek

-

-

So

11.4.

Bílá sobota

20.00

Na poděkování za přijatá dobrodiní a Boží pomoc a požehnání v rodinách dětí

Za živou a + rodinu Galasovskou

Ne

13.4.

slavnost Zmrtvýchvstání Páně

9.30

Za živé a + občany a mládež z Přílep, padlé vojíny z obou světových válek a duše v očistci

Za Oldřišku a Oldřicha Syřenovy, syny Josefa a Pavla, zetě Jiřího a živou rodinu

Po

14.4.

 

9.30

Za živou a + rodinu Dujkovu, Vyvlečkovu a duše v očistci s poděkováním Pánu Ježíši za lásku k nám

Za Annu Volfovou, manžela, živou a + rodinu

 

·        Z důvodu nouzového stavu budou bohoslužby ve Svatém týdnu slaveny soukromě našimi duchovními bez účasti lidu ve výše uvedeném čase. Do těchto bohoslužeb jsou přidány úmysly z Rymic (značené modře) a úmysly z Třebětic (značené zeleně). Přenos veškerých obřadů z našeho kostela můžete sledovat online na stránkách farnosti www.faraholesov.tk

·        Obřady Velkého pátku začnou ve 14.30 hod.

Svaté přijímání můžete přijmout v neděli 5. 4. od 10.30 do 11 hod. a od 15.30 do 17 hod. V tuto dobu je možné domluvit si také svátost smíření.

Svátost smíření můžete přijmout také v pondělí a v úterý od 7 do 9 hod. nebo od 16 do 18 hod.

Dodržujte prosím dostatečné rozestupy a další hygienická nařízení.
Novéna k Božímu milosrdenství

11.04.2020

Dnes v 15 hod. se můžete online připojit k druhé části novény k Božímu milosrdenství. Odkaz na přenos se objeví před 15. hodinou v aktualitách.

Stejně tak můžete i dnes sledovat přenos vigilie, která začne ve 20 hod. I v tomto případě bude odkaz zvlášť v aktualitách.
Příležitost k přijetí Eucharistie

15.04.2020

Svátost oltářní můžete přijmout ve středu, ve čtvrtek a v pátek od 18.30 do 20 hod. 

V tuto dobu je možné také na vyžádání svátost smíření.Živé vysílání novény 19.4.2020

19.04.2020

https://youtu.be/ujF7gKSRGPIPoděkování za dar na provoz farnosti

21.04.2020

Děkujeme dárci za finanční dar ve výši 4.000 Kč, který byl věnován na provoz naší farnosti. V současné době, kdy se nekonají nedělní sbírky, jsme vděční za jakýkoliv příspěvek.

Pokud by někdo chtěl přispět na potřeby farnosti, může tak učinit do kostelní kasičky u mříže nebo dar zaslat na účet farnosti: 160302489/0300.

Všem dárcům ať Pán jejich štědrost odmění!


Mše svaté od 27. dubna

25.04.2020

Mše svaté budou

od pondělí 27. dubna slouženy za účasti maximálně 15 osob.

Prosím, dejte přednost rodině, která má na zapsaný úmysl. Dodržujte mezi sebou rozestupy 2 metry, použijte desinfekci rukou.

 Mše svaté v Rymicích, Třeběticích a Zahnašovicích

27.04.2020

Od 27. dubna se budou konat mše svaté také v kostelích na vesnicích v maximálním počtu 15 osob. Přednost mají ti, za které je sloužena mše svatá.

Vyučování náboženství

06.05.2020

V letošním školním roce už výuka náboženství probíhat nebude.

Vytrvejte ve společné modlitbě a předávejte svým dětem zdravou víru i v těchto dnech.


Příprava na první svaté přijímání

08.05.2020

Příprava na první svaté přijímání se bude konat ve tředu 13. května po večerní mši svaté.

Těšíme se na Vás!


FARNÍ KNIHOVNA OPĚT V PROVOZU

11.05.2020

Milí čtenáři,

opět uvádíme do provozu farní knihovnu U sv. Martina. Otevřeno pro Vás bude každou středu od 15 do 17 hod. a v pátek od 15 do 17.30 hod.


TÝDEN LETNÍCH AKTIVIT PRO DĚTI

14.05.2020

Centrum pro rodinu srdečně zve děti od 4 do 9 let na prázdniny s Večerníčkem.

Spousta zábavy, her a výletů čeká děti v termínu od 27. do 31. července 2020 v době od 8 do 15 hod.

Podrobnosti o přihlášení najdete na plakátku!