Život ve Farnosti

Aktuality Historie

Aktuality

AKTUÁLNÍ POKYNY

23.10.2020

Z rozhodnutí otce arcibiskupa se veřejných bohoslužeb může účastnit pouze kněz a jedna osoba. Všechny mše svaté z našeho kostela můžete sledovat online na webových stránkách farnosti. Úmysly, které jste si zamluvili, budou odslouženy v nouzovém režimu.

Kvůli mimořádným opatřením se nebudou konat pobožnosti na hřbitovech. Návštěvy hřbitovů a modlitba za zemřelé však zakázány nejsou, proto vás vybízíme k modlitbě za naše zemřelé.

Svaté přijímání budeme podávat v neděli od 10.30 do 11.30 hod. a po každé večerní mši svaté v neděli i v týdnu. Prosím, přistupujte ke sv. přijímání dle doporučených opatření. Svátost smíření budeme udělovat na vyžádání.

Využijte možnost ve svých rodinách spojit se duchovně při modlitbě růžence ve 20 hod. na úmysl ukončení pandemie.


Podávání sv. přijímání

19.10.2020

Svátost eucharistie můžete přijmout vždy po večerní mši svaté do 19.30 hod., po domluvě můžete také přijmout svátost smíření.


VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ

14.10.2020

Vyučování náboženství pro všechny ročníky v domě U sv. Martina v Holešově se ve dnech 19. a 26. října RUŠÍ!


OMEZENÍ ÚČASTI NA MŠI SVATÉ

14.10.2020

Drazí farníci,

v souvislosti s novými opatřeními Vám sděluji následující pokyny:

 

·         Bohoslužby budou slouženy ve stejném čase jako obvykle.

·         Mše svaté se může účastnit pouze 5 osob (šestou osobou je kněz). Přednost bude mít rodina, za kterou je sloužen úmysl.

·         Mše svaté budou slaveny bez účasti ministrantů.

·         Ke svatému přijímání, které bude podáváno v neděli od 10.30 do 11.30 hod. a po večerní mši do 19.30 hod., přistupujte ve skupinkách 5 osob. Svaté přijímání můžete přijmout také v týdnu po večerní mši svaté do 19.30 hod.

·         NEVYTVÁŘEJTE PROSÍM PŘED VCHODEM DO KOSTELA ŽÁDNÉ VELKÉ SHROMÁŽDĚNÍ! Také pro venkovní prostory platí omezení 6 osob.


Všechny mše svaté můžete sledovat online na našich webových stránkách.

Přeji nám všem pokojné dny prostoupené nadějným pohledem a pevnou důvěrou v Boží blízkost. Zvláště rodičům vyprošujeme dar pokoje, trpělivosti a moudrosti pro doprovázení školáků.

P. Jerzy Walczak a P. Jan Faltýnek


Slovo otce arcibiskupa k aktuálním opatřením

12.10.2020

Drazí bratři a sestry,

z rozhodnutí vlády ČR platí od pondělí 12. října 2020 nová hygienická opatření, která kromě jiného omezují počet účastníků na bohoslužbách jen na deset účastníků, kromě těch, kteří ji vedou. To znemožňuje účast na mši svaté většině věřících. Nenadávejme, ale ptejme se: co nám tím chce Bůh říci? Jestli před námi zavře nějaké dveře, snad chce, abychom se podívali, že už nám otevřel jiné. Nedejme se zastavit, ale nechoďme hlavou proti zdi. Proto prosím o následující:

  • Obnovte přenášení bohoslužeb, jak jste to dělali už při jarní vlně pandemie.
  • Kostely nechejte otevřené a využijte k soukromé adoraci před vystavenou Nejsvětější svátostí. Délku každodenní adorace stanovte podle počtu farníků tak, aby se většina mohla vystřídat alespoň jednou za týden při počtu adorátorů do povolených deseti lidí, kteří se předem zapíší. Pro adoraci je vhodné připravit nějaké pomůcky.
  • Podle výzvy Stálé rady ČBK ze dne památky Panny Marie Růžencové se modleme posvátný růženec na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách.
  • Za dodržení hygienických opatření pokračuje služba zpovědníků i podávání svatého přijímání jednotlivcům.
  • Plánovaná sbírka na misie se nekoná, bude určen náhradní termín.

Kéž z této zkoušky vyjdeme obnoveni a posilněni. Každému z vás ze srdce žehná

+ Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký